Terms and Conditions
Terms and Conditions
Get in Touch
hello@supermodelmgmt.com
Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SUPER Model Management
Gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73880922.


1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen SUPER Model Management (hierna: “SUPER Model Management”) en een opdrachtgever (hierna: “de Opdrachtgever”) waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer modellen/personen, waarvoor SUPER Model Management bemiddelt (hierna: “het Model”);

2. Opties & Boekingen

Een boekingsovereenkomst (verder ‘boeking’) is een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en het Model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder ‘boekingsdatum’) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan SUPER Model Management voor verleende diensten door model en SUPER Model Management. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich SUPER Model Management met het Model verbindt (verder ‘boeken’) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder ‘factuurbedrag’). Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door SUPER Model Management gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf als de toeslagen.

2.1 Voor alle boekingen dient de Opdrachtgever het door SUPER Model Management verstrekte boekingsformulier met daarin alle afspraken omtrent de boeking getekend retour te zenden per e-mail op het emailadres van de betreffende agent van SUPER Model Management. Wanneer het boekingsformulier niet door de opdrachtgever getekend geretourneerd wordt vóór de boekingsdatum dan wordt deze als aanvaard beschouwd.

2.2 Het model kan via SUPER Model Management aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (hierna: ‘’optie’’) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken.

2.3 Een optie op een Model dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking tenzij het gaat om een optie na het weekend of evt. feestdagen dan geldt namelijk dat de boeking moet worden bevestigd voor 10.00 uur op de laatste werkdag voorafgaand aan de ‘vrije periode’ (weekend of evt. feestdagen). Wordt deze termijn niet aangehouden dan vervalt de optie automatisch zonder dat een nadere mededeling door SUPER Model Management vereist is; Boekingen gaan voor opties maar eerst na overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant beslist of hij zijn optie alsnog wenst om te zetten in een boeking of niet;

2.4 Voor Opties/boekingen t.b.v. naaktshoots hanteren wij een minimale leeftijd van 18 jaar. Onder naaktshoots wordt zowel naakt/topless op beeld als naakt/topless op de set verstaan. Indien een optie t.b.v. een naaktshoot wordt aangevraagd geldt een meldplicht. Het is zonder schriftelijke toestemming van SUPER Model Management vooraf,nooit toegestaan een naaktshoot te doen.

2.5 Voor Opties/boekingen t.b.v. opnames in badkleding, lingerie of ondergoed hanteren wij een minimale leeftijd van 18 jaar tenzij anders van te voren schriftelijk tussen SUPER Model Management en Opdrachtgever overeengekomen. Indien een optie t.b.v. opnames in badkleding, lingerie of ondergoed wordt aangevraagd geldt voor de Opdrachtgever een meldplicht hiervan. Het is zonder schriftelijke toestemming van SUPER Model Management vooraf, nooit toegestaan een opnames in badkleding, lingerie of ondergoed te maken.


3.Tarieven

3.1 De diensten van het Model ten behoeve de Opdrachtgever worden vastgesteld door SUPER Model Management en in rekening gebracht op basis van een uurtarief (bij uitzondering) een overuurtarief, een halve dagtarief of een dagtarief;

3.2 Alle nader te noemen tarieven en toeslagen zijn exclusief agentschapsprovisie (20%) en exclusief BTW (21%);

3.3 Tenzij schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing;

a. Uurtarief
Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van €25,- extra in rekening gebracht op het afgesproken uurtarief;

b. Halve Dagtarief
Een halve dag bestaat uit 4 uren en dient te eindigen om 13.00 uur, dan wel aan te vangen vanaf 14.00 uur op enige dag;

c. Dagtarief
Tenzij het uur- of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal aan Opdrachtgever het dagtarief worden berekend, ongeacht de tijd dat het Model ter beschikking is geweest voor Opdrachtgever. Onder een werkdag worden 8 uur (inclusief minimaal een half uur pauze) verstaan. Anders geldt voor filmdagen, hier geldt een werkdag van 10 uren.

d. Overuren
Overuren worden altijd naar boven afgerond naar hele uren. Bij een hele dag boeking worden overuren berekend o.b.v. 1/8 van het dagtarief met een maximum van 2 overuren. Anders worden overuren doorberekend op basis van het dan geldende standaard (over)uurtarief van het Model. Uren en overuren voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van het betreffende Model;

e. Fitting en repetities
De vergoeding voor werkzaamheden ter voorbereiding van de opnames, zoals repetities, doorpassen e.d, wordt de eerste twee uur berekend tegen 50% van het uurtarief van het desbetreffende model. Voor alle uren die daar bovenop komen wordt het volle standaarduurtarief van het desbetreffende model in rekening gebracht. Indien er geen uurtarief overeen is gekomen, maar een (Halve) Dagtarief, geldt voor deze berekening het dan geldende standaard uurtarief van het Model;

f. Reis-en verblijfskosten
De reis-en verblijfskosten van Modellen die wonen of verblijven in Nederland, voor boekingen die plaatsvinden binnen Nederland, maar buiten Amsterdam, dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed tegen 1e klas tarief van de Nederlandse Spoorwegen. Reis-en verblijfkosten voor Modellen die in het buitenland wonen of verblijven dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed. Dat geldt eveneens voor de reis-en verblijfskosten van Modellen die in Nederland wonen of verblijven en voor boekingen naar het buitenlandmoeten. De kosten voor buitenlandse reizen moeten voorafgaand aan de boeking door de Opdrachtgever worden voldaan;

g. Reistijdvergoeding
Bij werkzaamheden buiten Amsterdam of Rotterdam wordt de reistijdvergoeding berekend op basis van 50% van het (afgesproken)uurtarief van het betreffende Model per reisuur tenzijn voorafgaand aan de boeking schriftelijk anders overeengekomen tussen SUPER Model Management en Opdrachtgever.

h. Reisdocumenten / vaccinaties
De kosten die specifiek gemaakt zijn ten behoeve het model voor eventuele reisdocumenten en vaccinaties ten behoeve van een boeking van de Opdrachtgever dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

4. Toeslagen

4.1
In de volgende gevallen zijn er toeslagtarieven van toepassing.
Deze tarieven worden door SUPER Model Management op eerste verzoek aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt:

a. Werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 100% van het dagtarief van het betreffende model doorberekend. Indien de beeltenis van het Model verschijnt in waaronder maar niet beperkt tot commercials, shows, film, televisie of video-opnamen verschijnt of wordt afgebeeld op onder meer posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boemerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams en bussen en in het algemeen elk gebruik van het materiaal/beeltenis van het model dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen SUPER Model Management en de Opdrachtgever overeengekomen gebruik;
b. Indien het materiaal anders gebruikt wordt dan het standaard gebruik: Brochures met een maximale oplage van 850.000 stuks, advertenties (alleen print) en gebruik op eigen social media en website. Gedurende 6 maanden te gebruiken binnen Nederland. Denk hierbij aan gebruik in meerdere en of andere landen, gebruik door derden, gebruik ten behoeve van POS materiaal, beursmateriaal, billboards, abri’s rijdende reclame, tv/bioscoopcommercials, videoclips, boekomslagen, verpakkingen, online bannering, shows, presentaties etc.
c. Voor werkzaamheden en/of opnames in badkleding, lingerie of ondergoed, wordt een toeslag van 50% op het afgesproken tarief in rekening gebracht, berekend per model;
d. Het maken van naaktfoto’s, deels of volledig is verboden (zie artikel 2.3), tenzij de Opdrachtgever en SUPER Model Management voorafgaand hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Voor naaktfotografie geldt een toeslag van 100% over het totaal afgesproken tarief (dus zowel voor de werkuren als voor evt. toeslagen). Meteen minimum toeslag van een half dagtarief van het betreffende Model.

4.2 Indien een toeslag voor een bepaalde termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt.


4.3 De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van het gebruik respectievelijk de publicatiedatum mits deze bij boeking schriftelijk is gemeld. Als er van tevoren geen startdatum gemeld is zal de factuurdatum aangehouden wordt en als start van de periode

5. Ongeoorloofd gebruik materiaal

5.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Dat verbod ziet ook op elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen SUPER Model Management en de Opdrachtgever;

5.2 Indien de Opdrachtgever het materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan met SUPER Model Management is afgesproken, dan dient de Opdrachtgever hiertoe per email een verzoek in bij SUPER Model Management, waarop SUPER Model Management per ommegaande beslist. SUPER Model Management is gerechtigd aan toestemming voor een dergelijke afwijking aanvullende voorwaarden en tarieven en/of toeslagen te verbinden;

5.3 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 5.1, dan is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete aan SUPER Model Management van 2 maal het tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien SUPER Model Management tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik. Dit laat de aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens mogelijk benadeelde derden onverlet;

6 Annuleringskosten

6.1 Indien de Opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, worden onderstaande kosten doorberekend o.b.v. werkdagen. Er wordt uitgegaan van het moment van ontvangst per e-mail op het emailadres van de betreffende agent van SUPER Model Management. De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de Opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden;
- Geen kosten met uitzondering van reis-en verblijfskostenkosten: Annulering uiterlijk 48uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland wonende of verblijvende modellen. 72 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in het buitenland wonende of verblijvende modellen.
- 50% van het volledige tarief plus reeds gemaakte reis-en of verblijfskosten en eventuele toeslagen: Annulering tussen 48 en 24 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland wonende modellen. En tussen de 48-24 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip voor in het buitenland wonende modellen.
- 100% van het volledige tarief, plus reis- en verblijfskosten en eventuele toeslagen: Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het boekingstijdstip voor in Nederland wonende modellen. Annulering minder dan 24 uur voor vertrektijd van trein/vlucht etc. voor in het buitenland wonende modellen, ditzelfde geldt indien in Nederland wonende modellen voor desbetreffende shoot naar het buitenland moeten reizen. SUPER Model Management behoudt te allen tijden het recht een boeking of optie tot maximaal 12 uur voor aanvang van de boeking terug te trekken zonder opgaaf van reden.

6.2 Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de boeking, met een minimum van twee volle werkdagen. De opzegtermijn moet volledig voorafgaand aan de aanvang van de boeking vallen. Bij annulering op kortere termijn is de Opdrachtgever het volledige tarief en eventuele toeslagen en reiskosten verschuldigd;

7. „Mooi weer“ Boeking

7.1 Indien de Opdrachtgever expliciet met SUPER Model Management heeft overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de Opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of
kosten verschuldigd te zijn. Tenzij de volgende boeking om welke reden dan ook een ander model betreft, in dat geval geldt dat het eerstgeboekte model recht heeft op 50% van het vooraf afgesproken tarief. Bij een tweede annulering is de Opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de Opdrachtgever bij annulering het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering;

8. Betaling

8.1 SUPER Model Management factureert de Opdrachtgever namens het Model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van SUPER Model Management, rekeningnummer NL14 ASNB 0781 2618 99 onder vermelding van het factuurnummer.


8.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt de Opdrachtgever geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te zijn gestemd. De Opdrachtgever is alsdan niet langer gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten;


8.3 Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen plaatsvindt is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1,5% per maand over de verschuldigde hoofdsom verschuldigd, waarbij gedeelten aan een maand als een volledige maand worden gerekend;

8.4 De Opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames zoals overeengekomen, nadat betaling van der verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden;

8.5 Indien er door het model en/of SUPER Model Management kosten, (buiten) gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de ‘Algemene Voorwaarden SUPER Model Management’ houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.


9. Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

9.2 SUPER Model Management is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst andere bedrijfsschade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever;

9.3 De aansprakelijkheid van SUPER Model Management is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de verzekeringspolis van SUPER Model Management wordt uitgekeerd;

9.4 SUPER Model Management bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn;

9.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk jegens het model en/of SUPER Model Management voor alle directe dan wel indirecte schade die uit een opdracht voortvloeit dan wel ontstaat op grond van een niet-nakoming van een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;

10. Klachten over het model/weigering

10.1 In geval van een klacht van een Opdrachtgever over een Model zullen partijen overleggen over de vordering van SUPER Model Management. De Opdrachtgever dient de klacht onverwijld, onder opgave van redenen en zo goed mogelijk onderbouwd met bewijs bij SUPER Model Management in te dienen. Het Model dient onverwijld te worden geweigerd door de Opdrachtgever dan wel te worden weggestuurd;

10.2 De klacht dient schriftelijk (per e-mail) door SUPER Model Management te zijn ontvangen op het volgende e-mailadres:
hello@supermodelmgmt.com

11.Geschillenregeling

11.1 Op de rechtsverhouding tussen SUPER Model Management en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam;
Back to Top